5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Om os 5 Politikker

Om os

Politikker

Privatlivspolitik

På Dalum Landbrugsskole har vi altid taget databeskyttelse alvorligt. Det gør vi stadig, også efter at EU’s databeskyttelseslov (GDPR) trådte i kraft, d. 25. maj 2018.

I den forbindelse reviderede vi vores privatlivspolitikker for at gøre det endnu mere synligt for dig, hvordan vi passer på dine data.

Du finder vores privatlivspolitikker her på siden. I politikkerne vil det fremgå, hvordan vi får data om dig, hvad vi bruger dem til, hvordan vi opbevarer dem, og hvornår vi sletter dem. Du vil ligeledes kunne se, hvem vi evt. deler dine oplysninger med.

Hovedparten af den behandling af data, som vi foretager på Dalum Landbrugsskole, er reguleret i de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, som vi er omfattet af. Se den overordnede privatlivspolitik for Dalum Landbrugsskole – her.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til dalumls@dalumls.dk.

 

Rygepolitik – Røgfri Skoletid

Med røgfri skoletid ønsker Dalum Landbrugsskole at fjerne røg og tobak fra elevernes skoledag. Røgfri skoletid kan forebygge rygestart, hjælpe elever og ansatte til helt at stoppe med at ryge eller at ryge mindre og skabe et fællesskab uden røg.

Hvad betyder røgfri skoletid?
Røgfri skoletid betyder, at elever ikke må ryge, dampe eller snuse i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen. Det betyder desuden, at ansatte ikke må ryge på matriklen i skoletiden.

Formålet med røgfri skoletid er at skabe en kultur, hvor tobak eller lignende produkter ikke er en del af skoledagen.
Fra den 1. august 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle ungdomsuddannelser og dermed også på Dalum Landbrugsskole.
Ifølge loven omfatter røgfri skoletid alle tobaksrelaterede produkter. Med tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin.

Hvorfor røgfri skoletid?
Røgfri skoletid er et af de mest effektive redskaber til at undgå rygning blandt elever.
På Dalum Landbrugsskole gør vi en vigtig indsats for at nedbringe antallet af elever, der begynder at ryge, dampe eller snuse. Samtidig skaber Dalum Landbrugsskole en social kultur, der ikke er orienteret omkring rygning og andre tobaksprodukter.
Vi er klar over, at indførelsen af røgfri skoletid er et stort kulturforandringsprojekt, og at det vil tage tid at komme helt i mål. Vores primære mål er at bidrage til at forhindre, at flere unge starter med at ryge.

Hvilken betydning får det i hverdagen?
Røgfri skoletid betyder, at det ikke er tilladt at ryge i skole- og arbejdstiden (kl. 8-16) på Dalum Landbrugsskole.

Røgfri skoletid gælder også for skolens elever uden for skolens område, dvs. det vil være en overtrædelse af rygepolitikken, hvis man forlader skolens område for at ryge i røgfri skoletid.

Røgfri skoletid omfatter alle typer tobaksmidler, herunder e-cigaretter, snus og lignende.

Overtrædelse af reglen om røgfri skoletid medfører for de ansatte samtale ved nærmeste leder, hvor der udarbejdes plan for hjælp til rygestop.

Overtrædelse af reglen om røgfri skoletid medfører for elever samtale ved uddannelsesleder eller rygestop-konsulent, hvor der udarbejdes en plan for hjælp til rygestop. Ved gentagen overtrædelse af ryge­forbuddet træder kostskole-reglerne i kraft. I sidste ende kan det medfører bortvisning fra kostskolen.

Dalum Landbrugsskole ønsker at tilbyde forskellige former for hjælp til rygestop, og de forskellige initiativer meldes løbende ud.

Røgfri skoletid – et initiativ, der styrker et sundt læringsmiljø:
Forskning viser, at mange unge begynder at ryge, når de starter på en ungdomsuddannelse. Samtidig viser erfaringerne, at røgfri skoletid betyder, at færre unge begynder at ryge, og at dem, der allerede ryger, enten stopper eller ryger væsentligt mindre.

Se kampagnefilm om bekæmpelse af unges rygning – her.

Med indførelsen af røgfri skoletid ønsker vi at tage ansvar for et sundt læringsmiljø på Dalum Landbrugsskole.

 

Dalum Landbrugsskole’s politik i forbindelse med Sociale Klausuler

Skolen ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor alle er med til at udvikle og understøtte skolens daglige drift.

Det er således skolens målsætning at beskæftige medarbejdere, som ikke nødvendigvis har den fulde arbejdsevne, hvilket kan være en følge af

  • fysiske handicap
  • tidligere eller aktuelle sygdomsforhold
  • vise former for psykiske vanskeligheder
  • motoriske problemer
  • indkøringsbehov i forbindelse med varetagelse af et dagligt arbejde (jobtræning)

Skolens forpligtigelse:
Der påhviler skolen en forpligtigelse til at åbne arbejdspladsen for den kreds af borgere, som ikke altid vil kunne udføre et arbejde på almindelige vilkår og efter de sædvanlige forventninger, som stilles i forbindelse med beskæftigelse af medarbejdere. Der er ikke et lovkrav om, at en vis procentdel af medarbejderkredsen skal være medarbejdere med begrænset arbejdsevne (sociale klausuler og/eller skånehensyn), men det er skolens hensigt at kunne være rummelig og også give beskæftigelse til personer, som ikke kan yde en almindelig arbejdsindsats.

Koordinering af arbejdsopgaver og hensynet til arbejdskolleger:
Det er skolens hensigt at tilrettelægge arbejdsdagen på en sådan måde, at arbejdstiden gøres fleksibel i forhold til medarbejdere og evnen til at kunne fungere optimalt på de opgaver, som de pågældende medarbejdere beskæftiges med. Fleksibiliteten skal udøves i et sådant omfang, at såvel medarbejdere med nedsat arbejdsevne og deres kolleger kan planlægge arbejdsdagen på en koordineret og hensigtsmæssig måde. Hensynet til den enkelte medarbejder skal være gensidigt på den måde, at medarbejdere, der er ansat på almindelige vilkår, skal kunne arbejde effektivt, samtidig med at der gives vejledning og støtte til medarbejdere med visse begrænsninger i deres arbejdsudøvelse.

Lederne i de enkelte af skolens afdelinger skal være opmærksomme på, at der til stadighed er harmoni mellem arbejdspladsens rummelighed og den effektivitet, som er nødvendig for kunne få skolen til at fungere og være konkurrencedygtig på sine ydelser.

Samarbejde med kommuner og jobcentre:
Oprettelse af job med særlige vilkår forudsætter et vist samarbejde med andre aktører på arbejdsmarkedet.

Som hovedregel skal oprettelse af et job til en medarbejder med nedsat arbejdsevne finde sted i et samarbejde med en kommune eller et jobcenter.

Som udgangspunkt indgår skolen i en samarbejdsaftale, hvor der er fastlagt visse rammer for antallet af medarbejdere, som beskæftiges med definerede (aftalte) forudsætninger om skånehensyn. Der kan være tale om nedsat arbejdstid, pasning af bestemte arbejdsopgaver, tildeling af hjælpeudstyr og “sidemands-oplæring” m.v.

Skolen kan i denne forbindelse anvende forskellige former for tilskudsmodeller, som kan understøtte skolens bestræbelser på at være en god arbejdsplads og gøre det muligt at indrette arbejdspladsen i forbindelse med hjælpemidler, mentorordninger og andre støttefunktioner.

Undervisningsministeriet har fastsat en målsætning om, et niveau på 3,5 % eller mere af medarbejderstyrken er ansat under sociale klausuler (skånehensyn). Skolens egen målsætning er fastsat til 5%. I de seneste år er der realiseret en procentsats på over 10%. 

 

Cookie- og Privatlivspolitik

Dalum Landbrugsskole er en del af ESIS (Erhvervsskolernes IT Samarbejde) og har i samarbejde med dem udarbejdet cookie- og privatlivspolitik for dette website.

Du kan læse mere om cookie- og privatlivspolitikken – her.

Web-tilgængelighed:
Iflg. Digitaliseringsstyrelsen, handler webtilgængelighed om de principper og teknikker, man skal følge, når man udvikler websteder, mobilapplikationer og andre tekniske løsninger, så de kan bruges af alle, herunder brugere med handicap.
Loven om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap.

Dalum Landbrugsskole har udarbejdet en tilgængelighedserklæring på sin hjemmeside, som kan ses – her

 

Regler for optagelser af lyd, billeder og video på Dalum Landbrugsskole

Undervisning:
Elever må hverken optage eller dele optagelser af undervisning uden underviserens og de medstuderendes samtykke. Underviserens optagelser må heller ikke deles uden underviserens og de medstuderendes samtykke.
Hvis elever optager eller deler uden samtykke, er det et brud på Dalum Landbrugsskoles ordensregler og en krænkelse af undervisernes ophavsret. Brud på ordensreglerne håndteres i overensstemmelse med Dalum Landbrugsskoles disciplinære regler.

Møder:
Du har som udgangspunkt ret til at optage møder, du selv er med i. Dette gælder både lyd og billeder. Forudsætningen for at måtte optage en samtale / et møde på skolen er, at der forinden er givet skriftligt samtykke fra samtlige mødedeltagere. Med hjemmel i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt regler om tavshedspligt, må disse optagelser kun bruges privat og på ingen måde deles med andre end mødedeltagerne. Selve optagelsen sendes til alle mødedeltagere senest 2 dage efter mødet og optagelsen har fundet sted, jævnfør ret til dataindsigt. Optagelsen skal sendes i sin fulde længde og uredigeret.
Ovenstående regelsæt er ikke tiltænkt større arrangementer som infomøde, åbent hus o.l.

Sletning:
Optagelsen skal slettes, hvis det ønskes af mødedeltagerne, eller hvis relevansen af optagelsen er ophørt, dog senest ved afslutningen af det semester optagelsen har fundet sted i. Optagelser må aldrig deles med andre, og deling betragtes som et brud på Dalum Landbrugsskoles ordensregler og en ophavsretlig krænkelse, som vil blive anmeldt til politi og datatilsynet.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Krestine Høgh

Krestine Høgh

Studievejleder

Privatlivspolitik