Kurser

Dalum Landbrugsskole tilbyder også efteruddannelse

Dalum Landbrugsskole er mere end blot en landbrugsskole. Sideløbende med, at vi er én af de mest betydende landbrugsskoler i landet, udbyder vi også en række efteruddannelseskurser. Langt hovedparten af kurserne er AMU-kurser (ArbejdsMarkedsUddannelser), men vi har også ”skræddersyede” kurser med fuld brugerbetaling.

Hovedparten af AMU-kurserne udliciterer vi til de landøkonomiske foreninger, men nogle af AMU-kurserne og de øvrige kurser udbyder vi selv.

Egne kurser:
På skolens egne kurser bruger vi som regel skolens undervisere. Er der brug for specialviden, henter vi ressourcepersoner udefra, som er eksperter på de konkrete emner, der skal undervises i. Du bor på skolens kursusafdeling, hvor du kan fornemme stemningen på skolen, og som en tillægsgevinst får det fulde udbytte af den erfaringsudveksling, som internatkurserne giver mulighed for. De skræddersyede kurser planlægges i et samarbejde med dem, der bestiller kurserne.

Udliciterede kurser:
De udliciterede kurser afholdes lokalt ude på rådgivningscentrene, men det er skolen, der har det pædagogiske og faglige ansvar for kurset. De enkelte kursusforløb deles typisk op i mindre bidder, så kurserne passer ind i en travl hverdag. Her er det de lokale konsulenter, der underviser på kurserne.

Kursustilbud udefra:
Vi har modtaget dette kursustilbud “Svinego’ Driftsledelse” – se mere her.

Fakta:
AMU er en forkortelse for ”arbejdsmarkedsuddannelser”. AMU har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. AMU udvikles og godkendes i et tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter.

Kontakt

Majken Helsgaard

Majken Helsgaard

leder AMU- og konferenceafdeling

KURSUS: Videregående uddannelse i biavl
Kurset ”Basiskursus i biavl” har løbende gennemgået en fornyelse af indholdet, siden det blev udviklet for snart længe siden. Udover den løbende tilpasning af indholdet, der er sket, for at holde det faglige indhold ajour med den nyeste udvikling inden for området, har kurset også skifte navn til ”Videregående uddannelse i biavl”.

Det oprindelige kursus, der hed ”Basiskursus i biavl”, blev udviklet i et samarbejde mellem alle biavlsorganisationer i Danmark, men den udvikling og tilpasning af indholdet, der er sket i tidens løb, er hovedsageligt sket i et samarbejde med uddannelsesudvalget under Danmarks Biavler Forening (DBF) og Dalum Landbrugsskole.

Sideløbende hermed har DBF’s uddannelsesudvalg arbejdet internt med en strukturering af deres egne kurser og uddannelsestilbud.

I kraft af det tættere samarbejde mellem DBF og Dalum Landbrugsskole, er det blevet muligt at indpasse det tidligere ”basiskursus” i DBF’s samlede uddannelsesbillede, hvor kurset nu fremstår som det afsluttende modul i det uddannelsesprogram, DBF tilbyder. Det var derfor nærliggende at ændre navnet til ”Videregående uddannelse i biavl”.

Vi har bevaret den oprindelige struktur i kurset, med samme opdeling som hidtil, det vil sige, at vi udbyder kurset i en del I og en del II, hvor del I igen er delt over to weekender.

Både del I – A og del I – B begynder lørdag formiddag og slutter søndag eftermiddag.  Den afsluttende del af kurset, der hedder del II, strækker sig over en forlænget weekend fra fredag formiddag til søndag eftermiddag.

Alle tre moduler er planlagt til at gennemføres i eftersommeren og efteråret 2020.

Kursusterminer 2020
Vi planlægger at udbyde kurset ”Videregående uddannelse i biavl”:

 • Del I – A, lørdag, d. 5. og søndag, d. 6. september 2020 og del I – B, lørdag, d. 3. og søndag, d. 4. oktober 2020. Du kan se det foreløbige kursusprogram her.
 • Del II er planlagt til fredag, d. 27. november til søndag, d. 29. november 2020. Det foreløbige kursusprogram kan du se her.

Underviserne på kurserne er stadig samme stærke team som tidligere, bestående af erfarne biavlere, undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner og konsulenter fra DBF.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Asger Clausen, ac@dalumls.dk

Nedenstående liste indeholder alle kommende AMU-kurser, som køres via Dalum Landbrugsskole. Find dit næste kursus og gå direkte til tilmelding i www.efteruddannelse.dk

Hjælp online med AMU-kurser

Klik på billedet (Online hjælp) nedenfor for download af en sikker forbindelse mellem din supporter og dig – vælg kør.

Betingelser for tilmelding til et AMU-kursus

Hvem kan deltage:
Personer, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse. Du må højest have en uddannelse til og med gymnasialt niveau eller en uddannelse, som i niveau og varighed højest svarer til en erhvervsuddannelse. For landmænd gælder det til og med agrarøkonom. Hvis du har en højere uddannelse udover almindelig EUD, kontakt os for nærmere information. Hvis du er ledig, kontakt skolen for nærmere information.

Tilmelding:
Se vejledningen for tilmelding – her.

Hvilke tilskud kan der søges i forbindelse med deltagelse i et AMU-kursus

VEU-godtgørelse / befordring ((Voksen ErhvervsUddannelsesstøtte):
VEU-godtgørelse kan udbetales til arbejdsgiveren som refusion, når arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn til kursisten i kursusperioden og kan kun udbetales til medarbejdere i VEU-målgruppen. Medarbejderen kan ikke selv søge i den situation. Arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende skal indgive ansøgninger om godtgørelse og befordringstilskud digitalt via www.efteruddannelse.dk

VEU-målgruppen:
Målgruppen er beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer ansat i fleksjob. Der er ikke krav om medlemskab af en a-kasse, og der kan opnås VEU-godtgørelse i en ubegrænset periode. For at være berettiget til VEU-godtgørelse skal deltageren opfylde ét af følgende punkter:

 • Være faglært eller ufaglært.
 • Have en uddannelse, som i niveau og varighed svarer maksimalt til en erhvervsuddannelse, for landmænd gælder det til og med agrarøkonom.

Læs mere om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på www.veug.dk/borger/veu-godtgoerelse

Befordringstilskud:
Mindstebeløbet for udbetaling til befordringstilskud er 36,54 kr. Som udgangspunkt skal udbetaling af befordringstilskud ske til medarbejderen/deltageren. Dog kan befordringstilskuddet nu udbetales til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale befordringstilskud til medarbejderen. Medarbejderen/virksomheden kan søge befordringstilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til uddannelsessted og retur for de kilometer, der ligger udover 24 km pr. dag, dog højest for 576 km pr. dag.

Ansøgningsfrist:
Du skal have søgt VEU / Befordring senest 4 uger efter sidste kursusdag, digitalt  – se vejledningen her.

Tilskud til ophold – logi:
Såfremt deltageren har mere end 60 km fra hjem til kursusadresse, kan der gives tilskud på kr. 500 pr. døgn, hvis man er i VEU-målgruppen.

Tilsyn med udliciterede AMU-kurser

Som et led i Dalum Landbrugsskoles udbudspolitik for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE), har skolen udliciteret de fleste AMU-kurser til lokale udbydere. Det betyder, at kurserne gennemføres lokalt, men det er Dalum Landbrugsskole, der har ansvaret for, at kurserne gennemføres indenfor de gældende regler og med det indhold, der er beskrevet i kursernes målbeskrivelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at underviserne har den fornødne kompetence på det område, de underviser i.

Dalum Landbrugsskole er derfor pålagt fra Ministeriet at føre tilsyn med de udliciterede kurser, idet der i udliciteringsaftalen står, at: ”Institutionen fører tilsyn med, om kursusvirksomheden gennemfører undervisningen i overensstemmelse med uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål samt opfylder de øvrige krav, der stilles til kursusvirksomheden”.

Udvælgelsen af de kurser, der får tilsyn, sker ved stikprøvevis udtrækning som beskrevet i udliciteringsaftalen.

Uddannelsesmål – godkendte AMU-kurser

Dalum Landbrugsskole har godkendelse til at udbyde AMU-kurser med følgende uddannelsesmål:

Kvalitet og evaluering

Resultater fra Viskvalitet.dk:
Alle, der deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), skal evaluere uddannelsen i et fælles elektronisk evalueringssystem. Evalueringerne bruges til løbende at vurdere og udvikle kvaliteten af uddannelserne. Og på Dalum Landbrugsskole lægger vi stor vægt på, at vores kurser- og uddannelsesforløb har en høj kvalitet og lever op til deltagernes forventninger.

På AMU-området følger vi den kvalitetspraksis, der er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, og for at overholde loven om gennemsigtighed og åbenhed, giver vi her på hjemmesiden adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister.

Evalueringsredskabet er som sagt et fælles system, der omfatter:

 • Deltagernes evaluering af AMU
 • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

 • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
 • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
 • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU

Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på www.viskvalitet.dk, hvor alle resultater ligger.

Resultaterne fra de kursister, der har gennemført uddannelser igennem Dalum Landbrugsskole, kan ses via linksene nedenfor:

Viskvalitet.dk
Evaluering fra deltagere fordelt på spørgsmål:
Resultat for hele 2019
Resultat for hele 2018

Resultat for hele 2017

Viskvalitet.dk
Evaluering fra deltagere fordelt på AMU-mål:
Resultat for hele 2019
Resultat for hele 2018
Resultat for hele 2017

Ønsker du at læse mere om evalueringerne, deres baggrund, og hvad resultaterne fortæller – så se mere på www.viskvalitet.dk

Generelle informationer for AMU-kurser på Dalum Landbrugsskole

Skal du deltage i et AMU-kursus, tilbydes du en vejledende læsetest:
Undervisningsministeriet har besluttet, at alle deltagere på et AMU-kursus skal tilbydes en vejledende FVU-læsetest for voksne (FVU = Forberedende Voksen Undervisning).

Beslutningen grunder i, at op imod én million danskere har problemer med at læse eller regne. Hvis du er én af dem, skulle du melde dig til FVU – den forberedende voksenundervisning.

På et FVU-forløb kan du få grundlæggende undervisning i dansk og/eller matematik med udgangspunkt i dit eget niveau og dit behov for færdigheder på jobbet og i fritiden.

Du lærer at bruge forskellige it-hjælpemidler, og der er også mulighed for at få ordblindeundervisning.

Dalum Landbrugsskole’s politik for udbud af Erhvervsrettet Voksen- og Efter­uddannelse (EVE)

Indledning:
Dalum Landbrugsskole er godkendt til at udbyde erhvervsrettede voksen- og efteruddannelseskurser i henhold til “Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.”

Skolen har retten til udbud af følgende to FKB (Fælles Kompetence Beskrivelse):

 • 2640 Planteproduktion
 • 2641 Husdyrproduktion

og vil med nærværende udbudspolitik informere alle interessenter om de politikker, vi følger ved udbud af Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse.

Udbud og geografisk opland:
Dalum Landbrugsskole har retten til udbud af FKB , 2640 Planteproduktion og FKB, 2641 Husdyrproduk­tion, i Region Syd, og retten til udbud af FKB, 2640 Planteproduktion, i Region Midt. Skolens hjemstedsregion er Region Syd.

Dalum Landbrugsskoles udbudspolitik tager afsæt i, at vi på baggrund af de godkendelser, vi har, vil medvirke til at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling. Vi tilstræber derfor et dynamisk og behovsorienteret udbud af efteruddannelsesmuligheder indenfor de rammer, skolen har fået tildelt, og det er skolens politik at vejlede og rådgive interessenter om efteruddannelsesmuligheder, i henhold til Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser, hvis hovedformål er at:

 1. Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling.
 2. Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt.
 3. Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

Den primære målgruppe er ufaglærte og kortuddannede, og det er således denne gruppe, der bliver til­godeset i kursusudbuddene, fremfor personer, der falder udenfor den primære målgruppe.

Prioritering af aktiviteten:
I den overordnede prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter, der kan medvirke til at fastholde beskæftigelsen, blive højt prioriteret, ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarke­det generelt og i jordbrugserhvervet specielt, vil blive prioriteret.

Endelig prioriteres uddannelsesaktiviteter, der er igangsat med baggrund i virksomheders strategiske kompetenceudviklingsplaner, højt.

Aktivitetsudvikling:
Dalum Landbrugsskole er inde i en stabil gænge med hensyn til aktiviteten på AMU- området. Aktivitetsniveauet ligger mellem, hvad der svarer til 25 – 30 årselever, og der budgetteres ikke med nogen markant udvidelse af aktiviteten i 2018.

Behovsvurdering:
Behovet for efteruddannelse i regionen afdækkes gennem et tæt samarbejde mellem skolen og de forskellige interessenter på området, det være sig repræsentanter fra erhvervslivet, erhvervsorganisationer, erhvervs- og udviklingsråd og jobcentre for hermed at tilpasse og udvikle udbuddet hen imod, hvad der efterspørges på det regionale arbejdsmarked.

Skolen søger til stadighed at opfange behovene hos den enkelte uddannelsessøgende med særlig fokus på dennes realkompetencer. Realkompetencevurderingerne tager udgangspunkt i den pågældende elevs eller kursists livserfaringer og fører oftest til et mere målrettet uddannelsesforløb.

Markedsføring:
Dalum Landbrugsskoles markedsføring af Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) tager afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger.

Desuden gennemfører Dalum Landbrugsskole en selvstændig markedsføring med særlig fokus på den primære målgruppe indenfor landbruget.

Markedsføringen sker konkret, via institutionens hjemmeside, gennem annoncer i fagblade, gennem deltagelse i udstillinger og messer og gennem nyhedsbreve, der understøtter det personlige salgs- og vejledningsarbejde, som vejledere og undervisere dagligt udfører i forhold til målgruppen. Markedsføringen skal også bidrage til, at institutionen fremstår som en professionel udbyder af Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse samt en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige interessenter.

Udlicitering:
I det omfang det er bæredygtigt, vil Dalum Landbrugsskole i videst muligt omfang udlicitere uddannelsesopgaver til private, hvor opgaven ved udlicitering kan løses enten bedre til samme pris eller på samme niveau, men billigere. Endelig kan der være tale om, at der gennem udlicitering kan afholdes kurser, hvor skolen ikke selv råder over de nødvendige kompetencer til, at opgaverne kan løses på en fagligt forsvarlig måde.

I forbindelse med udlicitering er Dalum Landbrugsskole meget opmærksom på, at de bestemmelser herom, der er udgivet af Undervisningsministeriet, overholdes, og der i hvert enkelt tilfælde anvendes den af Ministeriet anbefalede Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelser, og at de nødvendige kontrolbesøg gennemføres.

Samarbejdsparter:
Dalum Landbrugsskole samarbejder i AMU-regi med de landøkonomiske foreninger i Region Syd og Region Midt, med Bygholm Landbrugsskole ved Horsens og med GartneriRådgivningen i Odense. Derudover samarbejder vi med øvrige brancheorganisationer indenfor jordbrugserhvervet eller i tilknytning hertil. En detaljeret liste over samarbejdspartnere findes under ”Udliciterede kurser”.

Samarbejdsaftale:
Dalum Landbrugsskole, Kjærgård Landbrugsskole, Nordjyllands Landbrugsskole og Jordbrugets UddannelsesCenter Århus har indgået en samarbejdsaftale omkring AMU – se aftalen her.

Følgende AMU-kurser har senest været udlånt af Dalum Landbrugsskole:

Aftale om udlagt undervisning i 2020 – se aftale her
Aftale om udlagt undervisning i 2019 – se aftale her
Aftale om udlagt undervisning i 2018 – se aftale her

Følgende AMU-kurser har senest været lånt af Dalum Landbrugsskole:

Aftale om lån af skolegodkendelse 2018

 • Se aftale med AMU Fyn her

Aftale om lån af skolegodkendelse 2013 og 2014

 • Se aftale med EUC Lillebælt her
 • Se aftale med IBC Kurser her
Majken Helsgaard

Majken Helsgaard

leder AMU- og konferenceafdeling

Er der noget, du er i tvivl om?  Så skriv til os her: