Vores kurser

Vi tilbyder også efteruddannelse

Dalum Landbrugsskole er mere end blot en landbrugsskole. Sideløbende med, at vi er én af de mest betydende landbrugsskoler i landet, udbyder vi også en række efteruddannelseskurser. Langt hovedparten af kurserne er AMU-kurser (ArbejdsMarkedsUddannelser), men vi har også ”skræddersyede” kurser med fuld brugerbetaling.

 

Hovedparten af AMU-kurserne udliciterer vi til de landøkonomiske foreninger, men nogle af AMU-kurserne og de øvrige kurser udbyder vi selv.

Egne kurser

På skolens egne kurser bruger vi som regel skolens undervisere. Er der brug for specialviden, henter vi ressourcepersoner udefra, som er eksperter på de konkrete emner, der skal undervises i. Du bor på skolens kursusafdeling, hvor du kan fornemme stemningen på skolen, og som en tillægsgevinst får det fulde udbytte af den erfaringsudveksling, som internatkurserne giver mulighed for. De skræddersyede kurser planlægges i et samarbejde med dem, der bestiller kurserne.

Udliciterede kurser

De udliciterede kurser afholdes lokalt ude på rådgivningscentrene, men det er skolen, der har det pædagogiske og faglige ansvar for kurset. De enkelte kursusforløb deles typisk op i mindre bidder, så kurserne passer ind i en travl hverdag. Her er det de lokale konsulenter, der underviser på kurserne.

Fakta

AMU er en forkortelse for ”arbejdsmarkedsuddannelser”. AMU har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. AMU udvikles og godkendes i et tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter.

Egne kurser

Camps:

Leder du efter vores camps – så se mere – her.

_____________________

 

KURSUS: Videregående uddannelse i biavl

Kurset ”Basiskursus i biavl” har løbende gennemgået en fornyelse af indholdet, siden det blev udviklet for snart længe siden. Udover den løbende tilpasning af indholdet, der er sket, for at holde det faglige indhold ajour med den nyeste udvikling inden for området, har kurset også skifte navn til ”Videregående uddannelse i biavl”.

 

Det oprindelige kursus, der hed ”Basiskursus i biavl”, blev udviklet i et samarbejde mellem alle biavlsorganisationer i Danmark, men den udvikling og tilpasning af indholdet, der er sket i tidens løb, er hovedsageligt sket i et samarbejde med uddannelsesudvalget under Danmarks Biavler Forening (DBF) og Dalum Landbrugsskole.

 

Sideløbende hermed har DBF’s uddannelsesudvalg arbejdet internt med en strukturering af deres egne kurser og uddannelsestilbud.

 

I kraft af det tættere samarbejde mellem DBF og Dalum Landbrugsskole, er det blevet muligt at indpasse det tidligere ”basiskursus” i DBF’s samlede uddannelsesbillede, hvor kurset nu fremstår som det afsluttende modul i det uddannelsesprogram, DBF tilbyder. Det var derfor nærliggende at ændre navnet til ”Videregående uddannelse i biavl”.

 

Vi har bevaret den oprindelige struktur, hvor vi udbyder kurset i to dele. Del I er så igen delt over to weekender fra lørdag formiddag til søndag eftermiddag.

 

Del I – A holdes fra lørdag, d. 5. til søndag, d. 6. september 2020 og Del I – B holdes fra lørdag, d. 3. til søndag, d. 4. oktober 2020, på Kursusafdelingen på Dalum Landbrugsskole i Odense.

 

Del II strækker sig over en forlænget weekend, fra fredag formiddag til søndag eftermiddag og gennemføres i weekenden fra fredag, d. 27. november til søndag, d. 29. november 2020. Også del II holdes på Dalum Landbrugsskoles kursusafdeling i Odense.

 

Underviserne på både kursets del I og del II er samme stærke team som på de tidligere kurser, det vil sige konsulenter fra Danmarks Biavlerforening, erfarne biavlere, der er fortrolige med undervisning og undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner.

 

I løbet af foråret, når alle aftaler er på plads, vil du kunne finde det endelige program for hele kurset, men det foreløbige program for kurset ”Videregående uddannelse i biavl, del I” ses her.

 

Og for ”Videregående uddannelse i biavl, del II” kan du se det foreløbige program her.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Asger Clausen, ac@dalumls.dk

_____________________

 

KURSUS: Sprøjtecertifkat – opfølgningskursus

Er det 4 år siden, du sidst fik dit sprøjtecertifikat – så er det igen blevet tid til at få det opdateret.

 

Vi afholder 3 kursusdage i sommeren/efteråret 2020:

 • Onsdag, den 17. juni 2020 kl. 14.00-21.00 – er afholdt
  Navn: Sprøjtecertifikat opfølgning. Kviknr.: 461301AMU25/1-20
 • Torsdag, den 12. november 2020 kl. 8.30-16.00
  Navn: Sprøjtecertifikat opfølgning. Kviknr.: 461301AMU46/2-20
 • Mandag, den 30. november 2020 kl. 8.30-16.00
  Navn: Sprøjtecertifikat opfølgning. Kviknr.: 461301AMU49/2-20

 

Alle dage afholdes på:
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

 

Pris:
Ajourføring på sprøjteområdet 230 kr.
Forplejning 285 kr.
Kursusdeltagelse 126 kr.

 

Du kan tilmelde dig hos kursuskoordinator Majken Helsgaard, dir. tlf. 63 13 27 11, e-mail: mh@dalumls.dk

 

Evt. spørgsmål til kurset kan ligeledes rettes til Majken Helsgaard.

Udliciterede kurser

Nedenstående liste indeholder alle kommende AMU-kurser, som køres via Dalum Landbrugsskole. Find dit næste kursus og gå direkte til tilmelding i www.efteruddannelse.dk

Udliciteringsaftaler

AMU-kurser i samarbejde med B2B Bonus – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med Velas – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med Djursland Landboforening – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med HortiAdvice – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med Kolding Herreds Landbrugsforening – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med LandboSyd – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med Landbrugsrådgivning Syd – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med PlanteavlsKonsulenten ApS – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med Slagtekalverådgivningen – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med Søhøjlandets Regnskabskontor – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med Syddansk Kvæg – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med TBS – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med Vestjysk Landboforening – se Udliciteringsaftale

AMU-kurser i samarbejde med ØkologiRådgivning Danmark – se Udliciteringsaftale

Info - Online hjælp til tilmelding

Hjælp online med AMU-kurser

 

Klik på billedet (ONLINE HJÆLP) nedenfor for download af en sikker forbindelse mellem din supporter og dig – vælg kør.

ONLINE HJÆLP

Betingelser for tilmelding til et AMU-kursus

 

Hvem kan deltage:

Personer, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse. Du må højest have en uddannelse til og med gymnasialt niveau eller en uddannelse, som i niveau og varighed højest svarer til en erhvervsuddannelse. For landmænd gælder det til og med agrarøkonom. Hvis du har en højere uddannelse udover almindelig EUD, kontakt os for nærmere information. Hvis du er ledig, kontakt skolen for nærmere information.

 

Tilmelding:

Se vejledningen for tilmelding – her.

Tilskud

Hvilke tilskud kan der søges i forbindelse med deltagelse i et AMU-kursus

 

VEU-godtgørelse / befordring ((Voksen ErhvervsUddannelsesstøtte):

VEU-godtgørelse kan udbetales til arbejdsgiveren som refusion, når arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn til kursisten i kursusperioden og kan kun udbetales til medarbejdere i VEU-målgruppen. Medarbejderen kan ikke selv søge i den situation. Arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende skal indgive ansøgninger om godtgørelse og befordringstilskud digitalt via www.efteruddannelse.dk.

 

VEU-målgruppen:

Målgruppen er beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer ansat i fleksjob. Der er ikke krav om medlemskab af en a-kasse, og der kan opnås VEU-godtgørelse i en ubegrænset periode. For at være berettiget til VEU-godtgørelse skal deltageren opfylde ét af følgende punkter:

 

 • Være faglært eller ufaglært.
 • Have en uddannelse, som i niveau og varighed svarer maksimalt til en erhvervsuddannelse, for landmænd gælder det til og med agrarøkonom.

 

Læs mere om VEU-godtgørelse og befordringstilskud – her.

 

Befordringstilskud:

Mindstebeløbet for udbetaling til befordringstilskud er 36,54 kr. Som udgangspunkt skal udbetaling af befordringstilskud ske til medarbejderen/deltageren. Dog kan befordringstilskuddet nu udbetales til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale befordringstilskud til medarbejderen. Medarbejderen/virksomheden kan søge befordringstilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til uddannelsessted og retur for de kilometer, der ligger udover 24 km pr. dag, dog højest for 576 km pr. dag.

 

Ansøgningsfrist:

Du skal have søgt VEU / Befordring senest 4 uger efter sidste kursusdag, digitalt  – se vejledningen her.

 

Tilskud til ophold – logi:

Såfremt deltageren har mere end 60 km fra hjem til kursusadresse, kan der gives tilskud på kr. 500 pr. døgn, hvis man er i VEU-målgruppen.

Procedure for tilsyn

Tilsyn med udliciterede AMU-kurser

 

Som et led i Dalum Landbrugsskoles udbudspolitik for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE), har skolen udliciteret de fleste AMU-kurser til lokale udbydere. Det betyder, at kurserne gennemføres lokalt, men det er Dalum Landbrugsskole, der har ansvaret for, at kurserne gennemføres indenfor de gældende regler og med det indhold, der er beskrevet i kursernes målbeskrivelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at underviserne har den fornødne kompetence på det område, de underviser i.

 

Dalum Landbrugsskole er derfor pålagt fra Ministeriet at føre tilsyn med de udliciterede kurser, idet der i udliciteringsaftalen står, at: ”Institutionen fører tilsyn med, om kursusvirksomheden gennemfører undervisningen i overensstemmelse med uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål samt opfylder de øvrige krav, der stilles til kursusvirksomheden”.

 

Udvælgelsen af de kurser, der får tilsyn, sker ved stikprøvevis udtrækning som beskrevet i udliciteringsaftalen.

Uddannelsesmål

Dalum Landbrugsskole har godkendelse til at udbyde AMU-kurser med følgende uddannelsesmål:

 

Kvalitet AMU

Kvalitet og evaluering

 

Resultater fra Viskvalitet.dk:

Alle, der deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), skal evaluere uddannelsen i et fælles elektronisk evalueringssystem. Evalueringerne bruges til løbende at vurdere og udvikle kvaliteten af uddannelserne. Og på Dalum Landbrugsskole lægger vi stor vægt på, at vores kurser- og uddannelsesforløb har en høj kvalitet og lever op til deltagernes forventninger.

 

På AMU-området følger vi den kvalitetspraksis, der er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, og for at overholde loven om gennemsigtighed og åbenhed, giver vi her på hjemmesiden adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister.

 

Evalueringsredskabet er som sagt et fælles system, der omfatter:

 

 • Deltagernes evaluering af AMU
 • Effektmåling af AMU

 

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

 

 • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
 • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
 • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU

 

Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på www.viskvalitet.dk, hvor alle resultater ligger.

 

Resultaterne fra de kursister, der har gennemført uddannelser igennem Dalum Landbrugsskole, kan ses via linksene nedenfor:

 

Viskvalitet.dk

Evaluering fra deltagere fordelt på spørgsmål:

Resultat for hele 2019

Resultat for hele 2018

Resultat for hele 2017

 

Viskvalitet.dk

Evaluering fra deltagere fordelt på AMU-mål:

Resultat for hele 2019

Resultat for hele 2018

Resultat for hele 2017

 

Ønsker du at læse mere om evalueringerne, deres baggrund, og hvad resultaterne fortæller – så se mere på www.viskvalitet.dk

Afsluttende prøver på AMU-kurser

Baggrund
Fra 1. januar 2020 har du mulighed for at gå op til en mundtlig prøve ved afslutningen af en række AMU-kurser. Det er frivilligt, om du vil gå op til prøven eller ej, men du skal tilbydes muligheden. Du vil modtage forskellige beviser for din deltagelse i kurset, afhængigt af om du har bestået prøven eller ej.

Muligheden for at deltage i en afsluttende prøve på visse AMU-kurser er bestemt af Undervisningsministeriet.

På følgende link kan du læse om detaljerne i forordningen.

 

Den praktiske gennemførelse
Alle prøver er udarbejdet af underviserne på kurserne og således skræddersyet de enkelte kurser. Det er også underviserne på de enkelte kurser, der bedømmer besvarelserne. Formålet med prøven er, at den skal hjælpe dig med at få skabt overblik over, hvad du har lært på kurset, og om du har nået de mål, der er beskrevet for det enkelte kursus.

 

Det er, som nævnt, frivilligt om du vil deltage i prøven. Alle prøver er mundtlige og afholdes i slutningen af kurset. Der gives ikke karakter, men kun bestået/ikke bestået.

Vælger du at deltage i prøven, og du består, får du et AMU-bevis tilsendt som dokumentation. Skulle du være så uheldig, at du ikke består prøven første gang, kan du få tilbudt en ny prøve, men kun én gang.

På samme måde har du også krav på at få tilbudt en prøve, selv om du ikke kan deltage i den mødegang, hvor prøven holdes.

 

Vælger du ikke at deltage i prøven, får du tilsendt et deltagerbevis som dokumentation for, at du har deltaget i kurset.

 

Forbehold
Du kan finde mere information om prøver i arbejdsmarkedsuddannelserne på Undervisningsministeriets hjemmeside, som du finder ved at følge linket tidligere i teksten. Vil du være helt sikker i detaljerne omkring hele prøveproblematikken, henviser vi til nævnte hjemmeside, idet Dalum Landbrugsskole tager forbehold for fejl og mangler i nærværende tekst.

Generelt

Generelle informationer for AMU-kurser på Dalum Landbrugsskole

 

Skal du deltage i et AMU-kursus, tilbydes du en vejledende læsetest:

Undervisningsministeriet har besluttet, at alle deltagere på et AMU-kursus skal tilbydes en vejledende FVU-læsetest for voksne (FVU = Forberedende Voksen Undervisning).

 

Beslutningen grunder i, at op imod én million danskere har problemer med at læse eller regne. Hvis du er én af dem, skulle du melde dig til FVU – den forberedende voksenundervisning.

 

På et FVU-forløb kan du få grundlæggende undervisning i dansk og/eller matematik med udgangspunkt i dit eget niveau og dit behov for færdigheder på jobbet og i fritiden.

 

Du lærer at bruge forskellige it-hjælpemidler, og der er også mulighed for at få ordblindeundervisning.

Udbudspolitik

Dalum Landbrugsskoles politik for udbud af Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE):

 

Indledning
Dalum Landbrugsskole er godkendt til at udbyde erhvervsrettet voksen- og efteruddannelseskurser i henhold til ”Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.” og vil med nuværende udbudspolitik informere alle interessenter om de politikker, vi følger ved udbud af kurser inden for EVE-området.

 

Udbud og geografisk opland
Dalum Landbrugsskole har retten til udbud af FKB (Fælles Kompetence Beskrivelse):

 

 • 2283 Landbrugsproduktion
 • 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU

 

Retten til udbud gælder for hele landet.

 

Dalum Landbrugsskoles udbudspolitik tager udgangspunkt i, at vi på baggrund af de godkendelser, vi har, vil medvirke til at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling. Vi tilstræber derfor et dynamisk og behovsorienteret udbud af efteruddannelsesmuligheder indenfor de rammer, vi har at arbejde under.

Det er således skolens politik at vejlede og rådgive interessenter om de efteruddannelsesmuligheder, de har, i henhold til ”Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser”, hvis hovedformål er følgende:

 

 • Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og at bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling.
 • Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet, i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på både kort og langt sigt.
 • Give voksne muligheder for at forbedre såvel deres erhvervskompetence som deres personlige kompetence, gennem mulighederne for at opnå grundlæggende, formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

 

Den primære målgruppe er ufaglærte og kortuddannede. Det er derfor denne gruppe, skolens kursusudbud er rette imod.

 

Prioritering af aktiviteten
I den overordnede prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter, der kan medvirke til at fastholde beskæftigelsen, blive prioriteret højt. Ligeledes vil aktiviteter, der har fokus på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet generelt og i jordbrugserhvervet specielt, blive prioriteret højt. Der vil også være fokus på uddannelsesaktiviteter, der er igangsat med baggrund i virksomheders strategiske kompetenceudvikling.

 

Udvikling af aktiviteten
Dalum Landbrugsskole er inde i en stabil gænge med hensyn til aktiviteten på AMU-området. Niveauet ligger på, hvad der svarer til 25-30 årselever, og der kalkuleres ikke nogen markant udvidelse for tiden.

 

Vurdering af behovet
Behovet for efteruddannelse i regionen afdækkes gennem et tæt samarbejde mellem skolen og de forskellige interessenter på området, det være sig repræsentanter for erhvervslivet, for erhvervsorganisationer, erhvervs- og udviklingsråd og jobcentre, for herved at tilpasse og udvikle udbuddet hen imod, hvad der efterspørges på det regionale arbejdsmarked.

Skolen søger til stadighed at opfange behovene hos den enkelte uddannelsessøgende med særligt fokus på dennes realkompetencer. Realkompetencevurderingen tager udgangspunkt i den konkrete elev eller kursists livserfaringer og fører ofte til et mere målrettet uddannelsesforløb.

 

Markedsføring
Dalum Landbrugsskoles markedsføring af Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse tager afsæt i en fælles behovsafdækning blandt relevante virksomheder og har til formål at understøtte de regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger.

Desuden gennemfører Dalum Landbrugsskole en selvstændig markedsføring med fokus på den primære målgruppe indenfor landbruget. Denne markedsføring sker gennem skolens hjemmeside, gennem annoncer i fagblade, gennem deltagelse i udstillinger og messer samt gennem nyhedsbreve, der understøtter det personlige salgs- og vejledningsarbejde, som vejledere og undervisere dagligt udfører i forhold til målgruppen.

Markedsføringen skal også bidrage til, at institutionen fremstår som en professionel udbyder af Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse samt en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige interessenter.

 

Udlicitering
I det omfang det er bæredygtigt, vil Dalum Landbrugsskole udlicitere uddannelsesopgaver til private, hvor uddannelsesopgaven kan løses enten bedre til samme pris eller gennemføres på samme niveau, men billigere. Udlicitering kan også komme på tale, hvor skolen ikke selv råder over de fornødne kompetencer til, at opgaven kan løses fagligt forsvarligt.

Skolen er meget opmærksom på de gældende bestemmelser om udlicitering og sikrer på alle måder, at bestemmelserne overholdes, bl.a. ved anvendelse af den af Ministeriet udarbejdede standardkontrakt og ligeledes gennemfører de foreskrevne kontrolbesøg.

 

Samarbejdspartnere
Dalum Landbrugsskole samarbejder i AMU-regi med de landøkonomiske foreninger i Region Syd og Region Midt, med Bygholm Landbrugsskole i Horsens, med AMU-Fyn i Odense og med Hortiadvice i Odense.

Derudover samarbejder vi med de øvrige brancheorganisationer indenfor jordbrugserhvervet eller med tilknytning hertil.

En detaljeret liste over samarbejdspartnere findes under punktet ”Udliciterede kurser”.

Udlån og lån af skolegodkendelse

Samarbejdsaftale:

Dalum Landbrugsskole, Kjærgård Landbrugsskole, Nordjyllands Landbrugsskole og Jordbrugets UddannelsesCenter Århus har indgået en samarbejdsaftale omkring AMU – se aftalen her.

 

Følgende AMU-kurser har senest været udlånt af Dalum Landbrugsskole:

Aftale om udlagt undervisning i 2020 – se aftale her.
Aftale om udlagt undervisning i 2019 – se aftale her.

 

Følgende AMU-kurser har senest været lånt af Dalum Landbrugsskole:

Aftale om lån af skolegodkendelse 2018

 • Se aftale med AMU Fyn her.

Er du i tvivl om noget?

Du er altid velkommen til at skrive til os

Jeg godkender hermed Dalum Landbrugsskole's privatlivspolitik

Privatlivspolitik - læs mere