5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grønt Døgn

Grønt Døgn er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Kurser 5 Udbudspolitik

Kurser

Udbudspolitik

Dalum Landbrugsskoles politik for udbud af Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE):

Indledning
Dalum Landbrugsskole er godkendt til at udbyde erhvervsrettet voksen- og efteruddannelseskurser i henhold til ”Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.” og vil med nuværende udbudspolitik informere alle interessenter om de politikker, vi følger ved udbud af kurser inden for EVE-området.

Udbud og geografisk opland
Dalum Landbrugsskole har retten til udbud af FKB (Fælles Kompetence Beskrivelse):

  • 2283 Landbrugsproduktion
  • 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU

Retten til udbud gælder for hele landet.

Dalum Landbrugsskoles udbudspolitik tager udgangspunkt i, at vi på baggrund af de godkendelser, vi har, vil medvirke til at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling. Vi tilstræber derfor et dynamisk og behovsorienteret udbud af efteruddannelsesmuligheder indenfor de rammer, vi har at arbejde under.

Det er således skolens politik at vejlede og rådgive interessenter om de efteruddannelsesmuligheder, de har, i henhold til ”Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser”, hvis hovedformål er følgende:

  • Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og at bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling.
  • Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet, i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på både kort og langt sigt.
  • Give voksne muligheder for at forbedre såvel deres erhvervskompetence som deres personlige kompetence, gennem mulighederne for at opnå grundlæggende, formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

Den primære målgruppe er ufaglærte og kortuddannede. Det er derfor denne gruppe, skolens kursusudbud er rette imod.

Prioritering af aktiviteten
I den overordnede prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter, der kan medvirke til at fastholde beskæftigelsen, blive prioriteret højt. Ligeledes vil aktiviteter, der har fokus på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet generelt og i jordbrugserhvervet specielt, blive prioriteret højt. Der vil også være fokus på uddannelsesaktiviteter, der er igangsat med baggrund i virksomheders strategiske kompetenceudvikling.

Udvikling af aktiviteten
Dalum Landbrugsskole er inde i en stabil gænge med hensyn til aktiviteten på AMU-området. Niveauet ligger på, hvad der svarer til 25-30 årselever, og der kalkuleres ikke nogen markant udvidelse for tiden.

Vurdering af behovet
Behovet for efteruddannelse i regionen afdækkes gennem et tæt samarbejde mellem skolen og de forskellige interessenter på området, det være sig repræsentanter for erhvervslivet, for erhvervsorganisationer, erhvervs- og udviklingsråd og jobcentre, for herved at tilpasse og udvikle udbuddet hen imod, hvad der efterspørges på det regionale arbejdsmarked.

Skolen søger til stadighed at opfange behovene hos den enkelte uddannelsessøgende med særligt fokus på dennes realkompetencer. Realkompetencevurderingen tager udgangspunkt i den konkrete elev eller kursists livserfaringer og fører ofte til et mere målrettet uddannelsesforløb.

Markedsføring
Dalum Landbrugsskoles markedsføring af Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse tager afsæt i en fælles behovsafdækning blandt relevante virksomheder og har til formål at understøtte de regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger.

Desuden gennemfører Dalum Landbrugsskole en selvstændig markedsføring med fokus på den primære målgruppe indenfor landbruget. Denne markedsføring sker gennem skolens hjemmeside, gennem annoncer i fagblade, gennem deltagelse i udstillinger og messer samt gennem nyhedsbreve, der understøtter det personlige salgs- og vejledningsarbejde, som vejledere og undervisere dagligt udfører i forhold til målgruppen.

Markedsføringen skal også bidrage til, at institutionen fremstår som en professionel udbyder af Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse samt en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige interessenter.

Udlicitering
I det omfang det er bæredygtigt, vil Dalum Landbrugsskole udlicitere uddannelsesopgaver til private, hvor uddannelsesopgaven kan løses enten bedre til samme pris eller gennemføres på samme niveau, men billigere. Udlicitering kan også komme på tale, hvor skolen ikke selv råder over de fornødne kompetencer til, at opgaven kan løses fagligt forsvarligt.

Skolen er meget opmærksom på de gældende bestemmelser om udlicitering og sikrer på alle måder, at bestemmelserne overholdes, bl.a. ved anvendelse af den af Ministeriet udarbejdede standardkontrakt og ligeledes gennemfører de foreskrevne kontrolbesøg.

Samarbejdspartnere
Dalum Landbrugsskole samarbejder i AMU-regi med de landøkonomiske foreninger i Region Syd og Region Midt, med Bygholm Landbrugsskole i Horsens, med AMU-Fyn i Odense og med Hortiadvice i Odense.

Derudover samarbejder vi med de øvrige brancheorganisationer indenfor jordbrugserhvervet eller med tilknytning hertil.

En detaljeret liste over samarbejdspartnere findes under siden ”Udliciterede kurser”.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Majken Helsgaard

Majken Helsgaard

Leder AMU- og konferenceafdeling

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Privatlivspolitik