Dalum Landbrugsskole Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies.  Få flere oplysninger Luk

Landbrugsuddannelsens overordnede mål er, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder indenfor følgende overordnede kompetenceområder:

  • Planteavl med produktion af landbrugsafgrøder, specialafgrøder og andre vegetabilske produkter.
  • Husdyrproduktion og husdyravl med produktion af mælk, kød og æg samt andre animalske produkter.
  • Almene, sociale og personlige færdigheder i relation til det praktiske arbejde inden for maskinstations- og landbrugsområdet.

For at give eleverne en alsidig uddannelse skal praktiktiden normalt deles mellem 2 eller flere praktikvirksomheder.

Der er 3 skoleperioder i uddannelsen. De to første skoleforløb foregår på vores afdeling Korinth ved Fåborg. Det sidste og afsluttende forløb i uddannelsen til landmand foregår på vores afdeling Dalum i Odense.

Igennem Grundforløb og 1. praktikperiode skal eleven opfylde nogle specifikke kompetencemål for at kunne starte på 1. Hovedforløb.

Gennem skoleopholdet i 1. Hovedforløb med tilhørende praktik skal eleven opfylde andre specifikke kompetencemål.

På skoleforløbet i 2. Hovedforløb skal eleven for at opnå uddannelsesbevis som landmand opfylde andre bestemte kompetencemål.

På Dalum Landbrugsskole har vi følgende specialer på uddannelsen:

  • Landmand – med husdyr som speciale
  • Landmand – med planter som speciale

OVERGANGSORDNING v/uddannelseschef Eric Wanscher

Dalum Landbrugsskole – Overgangsordning for elever, som er påbegyndt erhvervsuddannelsen før den 1. august 2015 (før ny Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (aug2015)), samt har gennemført Hovedforløb på version 1 og 2.

Jf. sidste opdaterede Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser er der anført
“§ 131. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. maj 2016.”

Jf. Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen er der anført
“§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for undervisning af elever i eux-forløb i fag med skriftlige prøver, som vil skulle afsluttes i en eksamenstermin, hvor der endnu ikke aflægges prøver efter lov om de gymnasiale uddannelser eller regler fastsat i medfør af denne lov. For disse elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 249 af 14. marts 2016 om landbrugsuddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 4. Elever, som er nævnt i stk. 3, og elever på den tilsvarende erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen “Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 5. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).”

1). Elever, som skal optages på 1. Hovedforløb, jf. bekendtgørelse om Landbrugsuddannelsen, skal opfylde kravene jf. Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet § 3 stk. 2-7.
Kravene til kompetencerne er stort set sammenfaldende med tidligere bekendtgørelse, dog bemærkes det, jf. Stk. 5 (2) at:

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:
2) Naturfag på F-niveau, bestået.

Dette betyder i praksis, at elever, der har gennemført Grundforløb før den 1. august 2015, skal have bestået Naturfag F, inden optag på 1. Hovedforløb.
Dalum Landbrugsskole afholder 1. Hovedforløb efter “gammel ordning” i perioden feb. 2016 – jan. 2017, hvor naturfag F indgår i undervisningen. Herefter (februar 2017) overgår 1. Hovedforløb til ny bekendtgørelse og uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen (version 3). Elever, som ønsker optagelse på 1. Hovedforløb, skal herefter have erhvervet Naturfag F inden start på 1. Hovedforløb.
Dalum Landbrugsskole vil tilbyde undervisning i Naturfag F samt afholde eksamen ca. to uger før 1. Hovedforløbsstart i 2017. Herefter vil Naturfag F skulle erhverves på Grundforløb 2.

2). Dalum Landbrugsskole afholder 2. Hovedforløb efter “gammel ordning” i perioden aug. 2015 – jan. 2017.
Dalum Landbrugsskole vil overgå til 2. Hovedforløb efter ny bekendtgørelse og uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen (version 3) i aug. 2017.
Dalum Landbrugsskole forudser, at der vil kunne være elever, som har gennemført 1. Hovedforløb på version 1 eller 2, og derfor så ikke vil få matematik på F-niveau, da dette er flyttet fra 2. Hovedforløb til 1. Hovedforløb i version 3 og ikke i tidligere versioner har været på 1. Hovedforløb.
Matematik på F-niveau er ikke et overgangskrav mellem Hovedforløbene, men Dalum Landbrugsskole vil alligevel tilbyde elever, der starter på 2. Hovedforløb fra okt. 2017 og indtil ultimo 2018, undervisning i matematik på F-niveau. Undervisningen vil være et tilbud, som afvikles i kostskolen/lektiecafe og vil tage udgangspunkt i bogen “Landbrugsmatematik”.

3). Overgangsordningen for de elever, der lige nu er i praktik før Grundforløb og derfor har en uddannelsesaftale efter gammel uddannelse, vil overgå til Grundforløb, jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (maj 2016), og uddannelsesaftaler skal så være efter ny version. Dette er ligeledes gældende for elever, som er i praktikforløb før 2. Hovedforløb.

4). Landbrugets Lederuddannelse – uddannelse 17 – afvikles i afløb i efteråret 2015 og foråret 2016 med hhv. Virksomhedslederuddannelsen og Agrarøkonomuddannelsen.
I februar 2016 starter Dalum Landbrugsskole det første hold Produktionsledere i uddannelse 16, version 2, speciale 5 – i efteråret 2016 starter det første hold Agrarøkonomer i uddannelse 16, version 2, speciale 6.
Fra august 2017 overgår Landbrugets Lederuddannelse på Dalum Landbrugsskole til version 3.
Elever, der har bestået Landmand husdyr eller planter, både efter tidligere og ny bekendtgørelse, har adgang til Produktionslederuddannelsen.
Elever, der har bestået Produktionsleder, både efter tidligere og ny bekendtgørelse, har adgang til Agrarøkonomuddannelsen.

Om denne side

Denne side er opdateret 30. august 2017 af Anni Geisler.