Dalum Landbrugsskole Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies.  Få flere oplysninger Luk

Principper for kvalitetsarbejdet

Skolens kvalitetssystem er opbygget på en sådan måde, at det skal medvirke til at målrette og operationalisere skolens arbejde med hele tiden at forbedre kvaliteten af vores uddannelsestilbud og af elevernes opfattelse af deres ophold på skolen. Herudover skal det også i forhold til Ministeriet dokumentere, at skolen lever op til de krav, der stilles omkring åbenhed og gennemsigtighed.

Det er afgørende for skolen, at der er en tæt sammenhæng mellem skolens organisatoriske opbygning og kvalitetsudviklingen, herved har kvalitetsarbejdet direkte forbindelse til skolens strategi og mål. Den organisatoriske struktur medfører også, at den direkte sammenhæng mellem ansvar og indflydelse kan bibeholdes, også på kvalitetsområdet.

Kvalitetssystemet og de tilknyttede procedurer er derfor et led i den decentrale organisation, der er kendetegnende for Dalum Landbrugsskole og som sikrer, at beslutninger vedr. kvaliteten i uddannelserne træffes så tæt på brugerne som muligt.

Kvalitetshjulet
Som grundlag for skolens kvalitetsarbejde har vi valgt en model, der baserer sig på ”Kvalitetshjulet” for at tydeliggøre, at arbejdet med kvalitet er en løbende proces, som også ses af skolens motto: ”Aldrig færdig – men altid på vej”.

AC Kvalitetshjul www

Kvalitetshjulet synliggør de 4 faser i et projekt eller en opgave – i dette tilfælde skolens uddannelser. Samtidig illustrerer modellen også den direkte tilknytning til skolens strategi og mål. ”Omdrejningshastigheden” varierer i forhold til den konkrete opgave.

 1. Planlægning
  Planlægningen af de enkelte uddannelsesforløb sker som nævnt så tæt på eleverne som muligt. Den overordnede planlægning af skoleåret og de enkelte semestre foregår i gruppen af uddannelseskoordinatorer (UKG), hvor også uddannelseschefen og den pædagogisk ansvarlige for afd. Korinth er med.
  Planlægningen af de enkelte uddannelsesforløb sker i de respektive lærerteams, der består af underviserne på uddannelsen og uddannelseskoordinatoren for den konkrete uddannelse.
 2. Udførelse af det planlagte
  Som beskrevet under punkt 1 er det de respektive undervisere, der har ansvaret for planlægningen af undervisningen, gennem arbejdet i lærerteams’ene. Forbindelsen opad i systemet sker gennem UKG. Under udførelsen indsamles data til brug for den efterfølgende evaluering. Det sker først og fremmest gennem dialog mellem eleverne og underviseren, enten som direkte kontakt mellem lærer og elev eller gennem systematiske kontaktlærersamtaler. Den enkelte underviser gennemfører også en mere systematisk evaluering henimod slutningen af forløbet, og den pædagogiske ledelse er ansvarlig for at gennemføre en tværgående, skriftlig evaluering ved afslutningen af forløbet.
 3. Evaluering
  Under evalueringsfasen analyseres de data, der er blevet indsamlet gennem udførelsesfasen. Skolen anvender en række indikatorer på kvalitet, som eksempel karakterer og undervisernes informationer til bedømmelse af graden af målopfyldelse for den enkelte elev, elevernes vurdering af undervisningen og opholdet generelt, bedømt på udsagn, som eleven har givet i skolens egne evalueringer.
  Skolen deltager også i den landsdækkende tilfredshedsmåling udført af Ennova og inddrager resultatet herfra i vurderingen af elevtilfredshed.
  Selve analysen foregår dels i de enkelte lærerteams og for de mere overordnede emners vedkommende i UKG, hvorved der er skabt sikkerhed for en tilbagemelding op igennem systemet til den pædagogiske ledelse.
 4. Korrigerende handlinger
  I denne fase gennemarbejdes analyserne fra evalueringsfasen, hvor man sammenlignede det planlagte med det opnåede. Som indikatorer anvendes karaktergennemsnit, resultaterne fra skolens egne evalueringer, undervisernes tilbagemelding omkring målopfyldelsen og øvrige data af betydning for forløbet, som er indsamlet undervejs, herunder også resultater fra elevtrivselsmålingen.
  Resultaterne af de forskellige analyser danner grundlag for den fremtidige planlægning. Drejer det sig om den overordnede planlægning af hele forløbet, ligger opgaven hos UKG, og drejer det sig om planlægningen af de konkrete uddannelsesforløb, ligger planlægningen hos underviserne på uddannelsen – de enkelte lærerteams.

Indikatorer for kvalitet
Som mål for kvaliteten af skolens undervisning spiller undersøgelsen af elevernes udbytte af undervisningen og af deres tilfredshed med ophold på skolen i det hele taget, en vigtig rolle.

Evalueringen af undervisningen sker i henhold til skolens evalueringsprocedure og finder sted såvel midtvejs som ved afslutningen af hvert skoleophold. Evalueringsproceduren beskriver, hvordan evalueringen gennemføres, og hvordan resultatet behandles i henhold til kvalitetssystemet.

Elevtilfredshed måles årligt gennem skolens deltagelse i den trivselsundersøgelse, der afholdes af ”Ennova”.

De opnåede karakterer er således en indikator for kvaliteten af undervisningen og størrelsen af frafaldet, og de argumenter, eleverne angiver som årsagen til, at de afbryder deres uddannelse, siger noget om elevernes trivsel.

Følgende indikatorer indgår i Dalum Landbrugsskoles kvalitetssystem:

 • Tilfredshedsmålinger af både elever/studerende og af medarbejdere
 • Statistik over opnåede karakterer
 • Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald
 • Lokale undervisningsplaner, set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning
 • Undervisningsmiljøvurderinger
 • Udvikling af lærerkompetencer, herunder MUS

Om denne side

Denne side er opdateret 10. februar 2016 af Anni Geisler.